CB Ruins of San Victoria - Swebrick Steampunk CB

Från Swebrick wiki

Hoppa till: navigering, sök

Kort Information om detta Community Build (CB)

Allmänt

Ruins of San Victoria är ett Community Build med temat Steampunk med mycket inspiration från Steampunk, Jules Verne, The League of Extraordinary Gentlemen, Frankenstein och andra böcker/filmer/serier i temat och i den aktuella tidsperioden. Tanken är att det skall finnas mycket intressant att bygga och att det skall kunna tilltala många.


Forumtråd

I forumtråden kan du läsa diskussioner om CBt samt diskutera framtida idéer och byggen: http://www.swebrick.se/index.php?topic=11063.msg218769#msg218769


Ansvariga

Zilmrud & Drdoddo är ansvariga för CB:t i skrivande stund.


Deltagare

I följande dokument finns samtliga medlemmar och byggen registrerade (behörighet krävs för att redigera dokumentet)
Lista över aktiva medlemmar

Lista över aktiva deltagare - Uppdaterat 2018-08-23

 • Zilmrud
 • Drdoddo
 • Dalle
 • Lordflinstone
 • Fillishave


Historien om San Victoria

En stad bildas

Historien om staden San Victoria börjar vid 1800-talets början (ca 1820-tal) då platsen var en enklare handelsplats. Här var det en knytpunkt för handel i området och olika kulturer gav sitt avtryck på handelsplatsen. Hit kom en ung vetenskapsman vid namn Vernon Julius för att finna lyckan. Efter en tid av otur och olyckliga omständigheter sinade Vernons resurser och hans tjänster som vetenskapsman platsade inte riktigt in i detta lilla samhälle. Vernon började då att intressera sig för ädelstenar och började att gräva tunnlar under staden för att finna ädelstenar att sälja. Och mitt under staden fann han en ny och konstig mineral/ädelsten som gav ifrån sig ett kraftigt ljussken och en strålande värme. Han började bryta kristallen som han döpte till “Vernit” och sålde den till andra handelsmän. Han insåg snabbt att kristallen kunde användas som en energikälla och i kontrollerade former kunde den generera mycket värme och därav driva små och stora ångmaskiner. Med sin nya rikedom och sin outtömliga energikälla började Vernon att bygga ut samhället som ganska snabbt blev en stor blomstrande stad. Vernon var mycket aktad och omtyckt och blir snabbt kallad för stadens Fader. San Victoria blomstrar och många blir rika utav den nyupptäckta kristallen och de produkter som de producera och exportera till andra delar av världen.

Men Vernon Julius vetenskapliga girighet på kunskap fick honom att vidare undersöka Vernitens potential...


Den stora olyckan

I takt med att Vernon Julius blev rikare blev han även uttråkad och han började att experimentera med Verniten på olika sätt. Han isolerade sig mer och mer i sitt lab. där han testade Vernitens potential.

En dag (ca 1850) skakades staden av en mycket kraftig explosion i berggrunden under staden. Stora delar av staden raserades vid den kraftiga explosionen och större delen av befolkningen dog i olyckan, och Vernon Julius sågs aldrig mer.

Vid räddningsarbetet upptäcktes ett stort hål i marken vid epicentret av explosionen. Värmestrålningen från epicentret var outhärdligt för räddningsarbetarna. Man höll sig borta från hålet i marken.


Separationen

Ganska snart efter olyckan upptäcktes det att de ur manskapet som varit närmast epicentret drabbades av sjukdom och konstiga mutationer samt fick våldsamma utbrott. Av risk för smitta flyttade man ut de smittade ur staden och placerade dem i ruinerna. De styrande i staden (ledare ur de rikaste adliga familjerna) bestämde snart att det skulle byggas upp en barriär vid gränsen till ruinerna. En utrensning av fattiga och drabbade gjordes och nästan en tredjedel av den överlevande befolkningen lämnades åt sitt öde utanför barriären.


Epicentret

Med tiden upptäckte stadsborna att de hade svårt att uppehålla sitt glamourösa liv utan den värdefulla, och tidigare outtömliga, energikällan. Så man började att skicka ut patruller för att hämta Verniten från epicentret. Men de utstötta utanför barriären började försvara den värdefulla energikällan och strider utbröt.

Tiden gick och stridigheter fortsatte och de kvarvarande ruinerna förstördes mer och mer. De utstötta började att gruppera sig och de utvecklade nya medel för att försvara sig och epicentret. De började bygga upp fästen för at försvara sin del av staden som ligger på motsatt sida om epicentret.

Stadsborna började även de att utveckla nya maskiner och metoder för att försöka överta epicentret. Då de hade rikedomar men ont om män att sköta striderna började man att hyra in legoknektar/mercenaries från andra delar av världen.

Olika adliga hus (släkten), rivaliserande gäng och krigsherrar, av olika ursprung och med olika syften, har gett sig in i striderna om denna kraftfulla nya energikälla.


Mutationer

Som följd av experimenten av Verniten och den stora explosionen så bildades en ny och kraftfullare energikälla som delvis var flytande (lavaliknande) och delvis i kristallform. Epicentret och hålet i marken fylldes med detta nya “ämne”. Och när djur, människor och växtlighet utsattes för strålning och de farliga gaserna från Verniten så orsakade de mutationer.

Människor och djur som utsätts för denna strålning och dessa gaser har muterats och vanskapts. Växtligheten kring epicentret har tilltagit och nya och märkliga växter har börjat växa kring epicentret. Vissa växter har muterats till den grad att de kan ses som en ny livsform.


Stadsbefolkningen och Familjerna

Innanför barriären i staden lever de rika nu ett tryggt och blomstrande liv. Dock har delar av befolkningen blivit proletärer och de adliga lever fortfarande rikt. Därav förekommer det lite mer smutsiga delar i staden i gränderna mellan husen. Staden styrs av de rikaste adliga familjerna och de har gått samman för att skapa en gemensam arme av legoknektar för att skydda staden. Dessa patrullerar i staden samt skyddar barriären.

Olika klaner och grupperingar ger sig in i striderna för att hämta Verniten och sälja det till stadens invånare.

De riktigt rika invånarna har skapat mekaniska maskiner (typ automatoner) som liknar människorna och som används arbetskraft. Dessa drivs med små avancerade ångmaskiner som har Vernit som kraftkälla. Genom att kapsla in Verniten i små behållare av bly kan man använda Verniten värme utan att man skadas av dess skadliga strålning och gaser.


Befolkningen utanför muren

Utanför barriären i delar av staden som ligger utanför ruinerna lever "De utstötta". I de tidigare fina byggnaderna, som ligger motsatt staden, har man bosatt sig och byggt ut staden i enklare former. Detta då man inte har de resurser som man har innanför barriären.

Mutationer bland befolkningen är vanligt förekommande. Mäktiga krigsherrar använder de muterande egenskaperna till sin fördel. Genom att experimentera med Vernit tillsammans med stark och rå elektricitet, fångat vid åskoväder, har man lyckats kombinera människor och djur och fått dem levande. Dessa varelser är i krigsherrarnas ägo och används i striderna om Verniten och epicentret. Detta ger krigsherrarna en chans att stå upp mot San Victorias krigsmaskiner.


Transporter och drivmedel

Transporter innanför barriären sker främst genom vagnar och andra rullande farkoster drivna av ångmaskiner. Dels som större vagnar för flera personer till mindre farkoster med mindre hjulantal än 4. Bör noteras att oljeprodukter och gummi ej finns i denna värld.

Man färdas även mycket med luftfarkoster som drivs av ångmaskiner men där man även använder lättare än luft teknik. D.v.s. Ballonger fyllda med lätta gaser. Allt från små luftballonger till större luftskepp. Dessa flygande skepp är dyra att tillverka och det används inte av de utstötta och krigsherrarna utanför barriären i någon större omfattning.

Man använder sig även av ångdrivna mekanisk “Mechs” både i strider och som hjälpmedel vid t.ex. Byggnation.


Riktlinjer för att bygga

Allmänt

Det finns några generella riktlinjer och krav på de som deltar i CBt:

 • Varje deltagare som bygger en modul skall även göra minst en modul av yttre ram.
 • Varje deltagare som bygger en modulbyggnad i staden (innanför barriären) skall även bygga minst en gatumodul.
 • Varje deltagare som bygger i CBt skall bygga en barriärmodul. Eventuellt så förvaras dessa tillsammans och tas med av utställningsansvarig till utställning.


Moduverse

Hela CBt är uppbyggt på Swebrick_Moduverse_baseplate standard med vissa delar som är modifierade (tågbana och vägmoduler). Läs mer om Swebricks Moduverse standard: http://www.swebrick.se/index.php?topic=5912.msg105862#msg105862

De fyra 16x16 plattorna kan varieras beroende på vad man lägger för färg på t.ex. Tiles och sådant ovan. Täcker man den med tiles så kan den avvika i färg. Se även rubrik gator nedan för information om trottoarer.

För att underlätta förflyttning på dukar så sätter vi Plate, Round 2 x 2 with Rounded Bottom (Boat Stud) på undersidan av moduverseplattorna.

I gränderna bakom och på sidorna av husen så är det sten och jord blandat. Inte lika fint som framför byggnaderna. För att få dessa enhetliga bör man använda följande färger på mark:

 • Dark Bluish Gray
 • Light Bluish Gray
 • Tan
 • Dark Tan
 • Reddish Brown.
 • Dark Orange
 • Medium Dark Flesh

Då vi kommer att bygga ramar kring CBt så är är det ej viktigt i vilka färger basplattornas undre/inre delar byggs av. Detta underlättar då man kan använda de delar man har liggandes hemma.


Yttre ram

Vi kommer att ta fram en standard ram som kopplas på de yttre delarna av CBt på de vanliga kopplingspunkterna i Moduverse basplattorna. Ramen kommer nog tas fram vid en workshop eller som en tävling i gruppen. Syftet med ramen är att den skall täcka sidorna på CBt, den skall vara byggd av delar som är relativt billiga och lätta att få tag i samt den ska ha ett “steampunkigt” utseende.

Bygganvisningar kommer att tas fram för detta senare.


Modulhus och gränder / Stadsmoduler

Modulhus i staden (innanför barriären) byggs alltingen som ett hörnhus eller ett mittenhus. Modulhuset kan självklart ha flera smalare hus inom samma yta. Dock är det viktigt att man håller sig till de riktlinjer som finns gällande gränderna. Se bild nedan:


Layout uppdaterad storlek gränder


Riktlinjer:

 • Mellan byggnad och framkant (mot gatan) på moduverseplattan bör det vara 0-6 studs. Någon del av fasaden skall ligga i liv med moduverseplattans kant. Detta beroende på vilken dynamik man har i fasaden eller om man har entrétrappor eller dylikt mot gatan.
 • Där fasaden går in på plattan skall markytan beläggas som trottoarerna.
 • Hörnhus
  • 3-4 studs breda gränder på varsin sida om byggnaden mellan byggnad och kant på moduversplattan.
  • Detta medför ingen extra gräns bakom byggnaden.
 • Mittenhus
  • 3-4 studs breda gränder på varsin sida om byggnaden mellan byggnad och kant på moduversplattan.
  • 3-4 studs bred gränder skall finns på baksida byggnad.
 • Byggnaderna kan ha balkonger/fönster eller annat som vetter mot gränderna eller som hänger ut över gränderna.
 • Övergångar mellan två byggnader kan finnas längre upp ovan marken.
 • Det kan finnas portaler/öppningar mellan två modulhus. Dock skall de ej vara så stora att de skymmer gränserna bakom.
 • Tanken är att gränderna skall vara “smutsigare” än gator och trottoar. Markytan skall vara av sten, jord, sand och liknande. Färger som kan användas till markytan är:
  • Dark Bluish Gray
  • Light Bluish Gray
  • Tan
  • Dark Tan
  • Reddish Brown.
  • Dark Orange
  • Medium Dark Flesh
 • Viss växtlighet kan förekomma på fasader och annat.
 • Gränderna kan ha lådor och annat längs väggarna. Dock så bör det vara minst 2 studs mellan grejerna i gränden och moduverseplattans kant.


Gator / Gatumoduler

Gatorna är tänkt som kullerstensgator med breda trottoarer på båda sidor om gatan.

Trottoarerna skall mestadels vara täckta med 2x2 lbg tiles med inslag av andra delar för att det ej skall vara för “ren” yta. Gatorna täckta med runda 1x1 lbg tiles (max 4st i rad) och plates med inslag av andra delar (cheese slopes och liknande) för att det ej skall vara för “ren” yta. Följande färger kan användas:

 • Dark Bluish Gray
 • Light Bluish Gray
 • Tan
 • Dark Tan
 • Reddish Brown.
 • Dark Orange
 • Medium Dark Flesh

Ritning på gatumodul och gatuhörn har tagits fram. Skicka PM till Zilmrud om ni vill ha Stud.io filen eller om ni undrar över något.


Cobble road Modules for Ruins of San Victoria
Cobble stone road Modules for Ruins of San Victoria
Citizens of San Victoria

Gatlyktor

Som standardiserad gatulykta på trottoarerna har Wineyards design (från Mästerbygget Gotisk Katedral 2016) används. På mitten av varje rak modul står det en lykta närmast trottoarkanten på en lbg 2x2 jumper plate. Se bilder ovan. Gatlyktan består av följande element:

 • 2st Brick 1x1 Black 3005
 • 2st Cone 1x1 Black 4589b
 • 1st Bar 4L 30374
 • 1st Ljussabelhandtag Black 64567
 • 1st Brick 1x1 studs on 4 sides Black 4733
 • 6st Plate round 1x1 Black 4074
 • 2st Plate, Round 1 x 1 with Open Stud 85861
 • 2st Tap 1 x 1 with Hole in End 4599a
 • 3st Minifig, Head (Plain) 3626b

Kontakta Zilmrud via PM om ni vill ha en instruktion.


Barriären / Barriärmoduler

Barriären kommer vara uppbyggd som en mur eller liknande. Det skall finnas möjligheter att bygga befästningsverk på muren. Utseendet på barriären kommer tas fram vid en workshop eller som en tävling i gruppen. Den skall vara byggd av delar som är relativt billiga och lätta att få tag i

Bygganvisningar kommer att tas fram för detta senare.

(Insert bild och bygganvisning!)

Ruinerna / Ruinmoduler

Ruinerna är tänkt att vara delar av staden som har raserats. D.v.s det kommer att finnas kvar delar av byggnader och fasader samt delar av gatorna. Dels skall ruinerna vara orsakade av explosionen med efterföljande skalv. Men det skall även finnas element av stridigheter och rester av detta i ruinerna. Delar av stridsmaskiner och gamla lyktstolpar t.ex.

Det kommer även att behövas moduler med f.d. gator och trottoarer som delvis har raserats.

Efter en omröstning bland medlemmarna så kom vi fram till att grundfärgen på mark (undre lagret) skall vara Reddish Brown. Då det ej finns 16x16 plattor i den färgen så kan man inte göra moduversplattorna som vanligt. Därav kommer ruinmodulerna vara en plate högre än övriga moduverse. Då kan man använda 16x16 plate i vilken färg man vill på moduverseplattan för att sedan lägga Reddish Brown plates ovanpå för att täcka ytan.

Riktlinjer kring hur dessa moduler skall se ut kommer att tas fram senare. Mestadels handlar det om att man skall få till anslutningen mellan olika moduler.


Epicenter

1-4 moduler bör vara dedikerade till epicentret där det förekommer mycket rester av Vernit och Vernitplasma och andra rester av explosionen. Även en stor del muterad växtlighet bör finnas i området. Vi kommer att ta fram riktlinjer för Vernit och Vernitplasma vad gäller utseende och färg. Det kommer att handla om trans-färger och troligen trans-neon-färger. Det vore även önskavärt om det ordnades belysning underifrån epicentret. T.ex. med UV.

Dessa moduler kan byggas av flera byggare som samordnar detta som en egen del i CBt.


XXXXXX / XXXXXmoduler

Delar av San Victoria som klarade sig från explosionen och som ligger utanför barriären och epicentret kallas för XXXXX. I dessa delar av staden har “de utstötta” och “Krigsherrarna” bosatt sig. Tanken med denna del av CBt är att det skall vara modulhus som är i mycket sämre skick och delvis är förfallna. På byggnaderna så har det byggts till olika konstruktioner av enklare stil och material. Man kan tänka sig slum och industrier i smutsigare stil. Äldre byggnader som delvis är förfallna och har växtlighet på fasader och tak. Till detta så har De utstötta byggt på olika fortifikationer och tillbyggnader i enklare och grövre stil.

Riktlinjer för dessa delar av staden är ej framtagna. Detta mestadels för denna del av CBt skall vara lite avvikande i utseendet. Dock bör man tänka över hur olika moduler skall kunna sammanfogas.


Minifigurer

Minifigurer som kan betecknas som “människor” har huvuden av flesh och variationer av detta (“hudfärger”). Minifigurerna byggs av delar som kan anses som tidsenliga (1890-tal) vad gäller kulörer och tryck. Det förekommer välklädda och mindre välklädda figurer i staden.

Stadens legosoldater

Standardsoldater / legoknektar för patrullering av staden är uppbyggda enligt följande:

Standard soldier in Ruins of San Victoria


Mutationer

Mutationer har skett på både djur, växtlighet och invånarna. Detta kan medföra att avvikande hudfärger och andra “monsterdelar” från olika serier kan användas till dessa figurer. Dock är det tanken att det skall vara figurer av lite “mörkare” karaktärer som har muterats då detta är ett handikapp.

Vetenskapsmän har börjat kombinera olika djur/människor och maskiner för att använda i striderna mot staden. Därav förekommer det olika figurer som kan ha kombinerats med mekaniska delar och olika delar av djur.


Utställningar

Att tänka på inför utställningar

Om inte ansvariga för CBt kan medverka vid en utställning så bör en representant utses för utställningen. Detta för att koordinera upplägget för CBt på plats samt för anmälan och ansavar på utställningen. Kontakta CB-ansvariga för hjälp kring detta. Detta CB är lite svårare att koordinera och bygga upp på plats på utställningar. Detta då det finns olika typer av moduler beroende på vilken del av CBt man har byggt.


Kommande utställningar

2018
 • SilwerSteam - Nordic Steampunk Faire - Eskilstuna Stadsmusseum - 7-9 September


Tidigare utställningar

2017
 • Fantastiska Klossar - Uppsala, UKK - 18-19 Februari
 • Från bit till borg - Linköping, Flygvapenmuseum - 18-19 Mars
2018
 • Swebrick Event 2018 - Huskvarna, Folkets hus - 27-29 April


Länkar

CB:ts Flickr sida

På Flickr finns en grupp där deltagarna kan få ladda upp sina verk. Vi laddar även upp bilder från olika utställningar o.dyl. Invite till gruppen fås av Zilmrud vid förfrågan.

https://www.flickr.com/groups/ruinsofsanvictoria/


Deltagares byggen på nätet

Här kan deltagare dela länkar till sina byggen som de har lagt upp på nätet.


Inspiration vid framtagandet av CBt

Här delas några länkar på byggen som har varit inspiration till CBt.

https://www.flickr.com/photos/lego-castor

https://www.flickr.com/photos/76884750@N03/